Thuật ngữ dành riêng cho sản phẩm Đầu tư

nguyenthithembvnttb

Thuật ngữ dành riêng cho sản phẩm Đầu tư QUỸ LIÊN KẾT CHUNG Quỹ liên kết chung là quỹ do Bảo Việt Nhân thọ thành lập và được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các hợ...

Các thuật ngữ chung bảo hiểm nhân thọ

nguyenthithembvnttb

Các thuật ngữ chung bảo hiểm nhân thọ CÁC BÊN THAM GIA BẢO HIỂM - Bên mua bảo hiểm: (“Người tham gia bảo hiểm”) là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt...